GUANGZHOU HARMONIC ELECTRONIC CO, LTD.

Broadcasting Microphone

CM-61 BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CM-31E BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CM-31 BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CML-300 BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CM-41E BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CM-41 BROADCASTING MICROPHONE

Broadcasting room, Meeting room

CM-302 BROADCASTING MICROPHONE

InterviewingĦ˘Recording

CM-604 BROADCASTING MICROPHONE

InterviewingĦ˘Recording

Copyright 2014 GUANGZHOU HARMONIC ELECTRONIC CO, LTD. OOKE