GUANGZHOU HARMONIC ELECTRONIC CO, LTD.

Interviewing Microphone

i-50 INTERVIEWING MICROPHONE

Interviewing、Recording、Mobile、PDA

i-30 INTERVIEWING MICROPHONE

Interviewing、Recording、Mobile、PDA

i-20 INTERVIEWING MICROPHONE

Interviewing、Recording、Mobile、PDA

Copyright 2014 GUANGZHOU HARMONIC ELECTRONIC CO, LTD. OOKE